داریوش میربلوکی

نماینده شرکت جم صنعتگران مدیرعامل


متین دیداری

نماینده شرکت پتروشیمی جم     رئیس هیئت مدیره


مهدی میانجی

نماینده شرکت توسعه پلیمر کنگان عضو هیئت مدیره


 

مهران تربیت

نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری انتخاب, نائب رئیس هیئت مدیره


رهبر داوودزاده

نماینده شرکت کیمیا صنایع دالاهو،  عضو هیئت مدیره         


دی ان ان