خط اعتباری ایران و کشورهای خارجی ایجاد می شود

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به توافقنامه ای که قرار است میان بانک مرکزی و وزارت خارجه با وزارتخانه ها و موسسات مالی خارجی برای ایجاد خط اعتباری ایران و کشورها و بانک های خارجی انجام شود، گفت: بنابراین اجرای طرح های صنعت پتروشیمی تسهیل و تسریع می شوند.…