‎بازديد مقام عالی وزارت نفت بهمراه مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى سركار خانم شاهدانى از طرح های آماده بهره برداری و در دست ساخت پارك استايرن در عسلويه

‎بازديد مقام عالی وزارت نفت بهمراه مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى سركار خانم شاهدانى و نماينده شهرهاى كنگان عسلويه و بردستان سركارخانم الماسى، و بساق زاده و هيئت همراه از طرح های آماده بهره برداری و در دست ساخت پارك استايرن در عسلويه