ظرفیت اشتغال در زنجیره پتروشیمی برای یک میلیون تن ١٦ هزار نفر است

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرد: براساس شاخص‌های روزآمد شده، ظرفیت میانگین اشتغال‌زایی کل زنجیره صنعت پتروشیمی، امروزه حداکثر در حدود ١٦ هزار نفر اشتغال به ازای هر یک میلیون تن ظرفیت جدید است. در پی درج خبری با عنوان «ایجاد ٢٠٠ هزار شغل به ازای تولید هر یک…