ظرفیت اشتغال در زنجیره پتروشیمی برای یک میلیون تن ١٦ هزار نفر است

شما اینجا هستید: