سازمان شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق

فلسفه همکاری از تفکر، برنامه ریزی، طراحی، و حل مشکلات نشات میگیرد که به بخشی از فرهنگ سازمانی ما تبدیل شده است. کار گروهی و همکاری از قابلیت های مشترکی هستند که به علاوه بر برسمیت شناخته شدن در سیستم های ارزیابی و پاداش ما نیز راه یافته اند.

توانمندسازی کارکنان ما را از طریق مشارکت، بهبود، و طراحی تیمی محقق شده است که قطعا کلید موفقیت سازمان ماست که فراتر از ذات حرفه ای ما بوده است.

کیفیت و استاندارد خدمات انجام شده توسط  پتروشیمی گوهر افق همواره از اولویت های اولیه شرکت بوده است. که در پی آن، کیفیت کار مهندسی به طور مداوم تحت نظارت و بررسی توسط کارشناسان متخصص در همه گروه های شرکت بوده است.

رابطه مستمر کاری با واحدهای مستقر در پارک استایرن، و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمینهای مختلف مهندسی، همه گواه تجربه و آشنایی متخصصان  و تیم اجرایی شرکت با آخرین استانداردها، روش ها و شیوه های مهندسی خوب در زمینه صنایع پایین دستی پروژه های پتروشمی است.

به استناد بیست و سومین مصوبه هیئت مدیره شرکت توسعه پارک صنعتی گوهر افق در خصوص چارت سازمانی مصوب شرکت، اعضای تیم اجرایی شرکت به شرح ذیل عبارتند از:

 

مدیر کنترل پروژه

داریوش میربلوکی

مدیرعامل

قائم مقام مدیرعامل و مدیر اداری مالی

مدیر پروژه و مسئول واحد عمران

مدیر مهندسی

مدیر حقوقی

مسئول دفتر مدیرعامل

سرپرست تدارکات

مسئول IT

مسئول حسابداری
new-team-02-360x540

کارشناس دفتر فنی
new-team-02-360x540

ناظر عمران و مسئول HSE
new-team-02-360x540

 دستیار آزمایشگاه فنی
مسئول اداری-پشتیبانی
new-team-02-360x540

سرپرست کارگاه
new-team-02-360x540

سرپرست کنترل کیفیت
new-team-02-360x540

کارشناس نقشه برداری
new-team-02-360x540
مسئول پشتیبانی و تدارکات
new-team-02-360x540

مسئول امور مالی و اداری