طبق اساسنامه، شركت توسعه پارک صنعتی گوهر افق مشتمل بر یک سهامدار حقیقی و چهار سهامدار حقوقی به شرح ذیل می باشد:

– شرکت پتروشیمی جم

– شرکت شیمیایی صدف عسلویه

– گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (پتروشیمی انتخاب)

– شرکت کیمیا صنایع دالاهو

که به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/09/02 و همچنین جلسه هیئت مدیره مورخ 1395/09/13، اعضاي هیئت‌ مدیره شرکت متشكل از نمايندگان محترم هر چهار شركت پتروشيمي جم، شیمیایی صدف عسلویه، پتروشیمی انتخاب و کیمیا صنایع دالاهو، به انضمام سهامدار حقیقی شرکت به شرح ذیل می باشد:

داریوش میربلوکی

مدیرعامل

و نائب رئیس هیئت مدیره

حسین صفاری نوش آبادی

عضو هیئت مدیره

مهران تربیت

نماینده شرکت پتروشیمی انتخاب

رئیس هیئت مدیره

رهبر داودزاده

عضو هیئت مدیره

حمید رضا دادبان

عضو هیئت مدیره