طبق اساسنامه، شركت توسعه پارک صنعتی گوهر افق مشتمل بر یک سهامدار حقیقی و چهار سهامدار حقوقی به شرح ذیل می باشد:

– شرکت پتروشیمی جم

– شرکت شیمیایی صدف عسلویه

– گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (پتروشیمی انتخاب)

– شرکت کیمیا صنایع دالاهو

که به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/09/02 و همچنین جلسه هیئت مدیره مورخ 1395/09/13، اعضاي هیئت‌ مدیره شرکت متشكل از نمايندگان محترم هر چهار شركت پتروشيمي جم، شیمیایی صدف عسلویه، پتروشیمی انتخاب و کیمیا صنایع دالاهو، به انضمام سهامدار حقیقی شرکت به شرح ذیل می باشد:

داریوش میربلوکی

مدیرعامل

و نائب رئیس هیئت مدیره

مهدی میانجی

نماینده شرکت توسعه انرژی پاد کیش

عضو هیئت مدیره

محمد ساعتچیان

نماینده شرکت شیمیایی صدف عسلویه

رئیس هیئت مدیره

متین دیداری

نماینده شرکت توسعه پلیمر کنگان

عضو هیئت مدیره

حمید رضا دادبان

نماینده شرکت مهندسی جم صنعت کاران

عضو هیئت مدیره