ماموریت ما

شركت پتروشيمي گوهر افق متولي اجرای بخش مشترک پروژه‌های اكريلونيترل بوتادين استايرن و رابر   ABS/Rubber شرکت پتروشیمی جم، لاستيک استايرن بوتادين امولسيوني  ESBR شرکت شیمیایی صدف عسلویه، پلي استايرن انبساطي EPS شركت كيميا صنايع دالاهو و پلي استايرن شرکت پتروشیمی انتخاب می باشد.

که اجرا و نگهداری تأسيسات ذیل در چارچوب فعالیت آن تعریف گردیده است:

شبکه‌های دريافت و توزيع خوراک و يوتيليتي از پتروشیمی‌های مبين/دماوند به واحدهای مستقر در پارک استايرن

شبکه‌های دريافت و انتقال فاضلاب‌های صنعتي و شيميايي، پساب‌های صنعتي و بهداشتي،

جمع‌آوری و هدايت آب‌های سطحي

حصاركشي، خیابان‌های ارتباطي، روشنایی‌بخش مشترک

ایستگاه‌های برق، گاز و شبکه توزيع آن

ساختمان‌های اداری، خدمات، درمانگاه، رستوران، انبارها، فضای سبز، آفسايت مشترک

مشعل و خط فلر مجموعه پارک استايرن

دروازه‌ها و حراست متمركز مجموعه پارک استايرن

آتش‌نشانی و سيستم توزيع آب آتش‌نشانی