به سامانه معاملات شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهرافق خوش آمدید. این سامانه با هدف اطلاع رسانی در خصوص اخبار کلیه معاملات شرکت مشتمل بر مناقصات و مزایده ها و به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی طراحی شده است.‌

اين روش اجرايي بيانگر نحوه انجام كليه معاملات شركت پتروشيمي توسعه پارك صنعتي گوهر افق اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكاري، اجرت كاري، كارهاي ساختماني، حمل و نقل، واگذاري نمايندگي، ارجاع خدمات فني و غير فني، مشاوره و غيره بوده و هدف از تدوين آن مشخص نمودن روشهاي انجام معاملات جزيي، متوسط و عمده و تعيين حدود اختيارات و مسئوليت واحدهاي متقاضي، تداركات، كميسيون معاملات و هيأت مديره در انجام معاملات مذكور مي باشد، آیین نامه انجام معاملات شرکت به استناد مصوبه چهل و یکمین جلسه هیئت‌مدیره شرکت که در تاریخ 95/09/24 و با حضور اکثریت اعضای هیئت‌مدیره برگزار شد، تبیین گردیده و برای مدت دو سال نافذ می‌باشد. در ادامه به مختصری از اصول اجرایی کمیسیون معاملات شرکت توسعه پارك صنعتي گوهر افق پرداخته شده است:

کمیسیون معاملات شرکت متشکل از مدیرعامل و یا نماینده وی، مسئول امور حقوقی و مدیر اداری مالی به عنوان اعضای اصلی و مدیر مهندسی و مدیر پروژه  به عنوان اعضای علی‌البدل می‌باشد، که فرآيند برگزاري مناقصه/ مزايده، تعيين برنده و اتخاذ تصميم درخصوص تجديد و يا لغو مناقصه/ مزايده را بر عهده دارند.

فرآيند ارزیابی فني-بازرگاني پيشنهادها در مقايسه با اسناد مناقصه/مزايده و انتخاب پيشنهادهاي قابل قبول و رتبه بندي آنها برعهده کمیته فنی بازرگانی شرکت می باشد، اعضای کمیته مرکب از حداقل 3 عضو از افراد خبره فنی، مالی، بازرگانی است که بنا به تایید مدیر عامل ازبین کارمندان شرکت جهت انجام امور محوله در این آیین نامه زیر نظر کمیسیون معاملات برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

سقف اختيارات كميسيون معاملات براي تصويب معاملات تا تا سقف معاملات متوسط  بوده كه با تصويب مدير عامل قابل اجرا مي شود.

درمورد معاملاتي كه مبلغ آن از  سقف معاملات متوسط بالاتر باشد، كميسيون معاملات مكلف است تصويب هيأت مديره شركت را با ارجاع آن به مدير عامل، تحصيل نمايدو درمورد معاملات ارزيو ريالي و يا ارزي پس از بررسي كميسيون معاملات درخصوص مورد معاملات و حدود مالي آن همانندسطر فوق مي بايست قبلاً موافقت هيأت مديره را كسب نمايد.

معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي شوند:

معاملات جزئي: معاملاتي است كه مبلغ ريالي و يا معادل ارزي آن (به نرخ تعيين شده بانك مركزي جمهوري اسلامي براي معاملات و در شرايط فعلي نرخ اتاق مبادلات) تا سقف 200.000.000 ريال (دویست ميليون ريال) باشد.

معاملات متوسط: معاملاتي است كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات جزئي بوده و مبلغ آن تا ده برابر سقف معاملات جزئي يعني 2.000.000.000 ريال (دو ميليارد ريال) يا معادل ارزي آن مي باشد.

معاملات عمده: معاملاتي است که مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از2.000.000.000 ريال(دو ميليارد ريال) يا معادل ارزي آن باشد.

همچنین برگزاری مناقصات و مزایدات شرکت از شرایط و ضوابط خاصی تبعیت می‌کنند که در لینک زیر می‌توانید آن را به طور کامل دانلود و مطالعه فرمایید:

آیین نامه معاملات