کمیسیون معاملات هيأتی است مركب از حداقل سه عضو که فرآيند برگزاری مناقصه/مزايده، تعيين برنده، اتخاذ تصميم درخصوص تجديد و يا لغو مناقصه/مزايده و ساير وظايف مقرر در اين آئين نامه را برعهده دارد و بطور كلی مسئوليت تطبيق معاملات عمده شركت را با آئين نامه معاملات داراست، مگر در مواردی كه استثناء شده باشد. اعضای کمیسیون معاملات شرکت توسعه پارک صنعتی گوهر افق عبارتند از:

 

مدیر پروژه و عضو علی البدل کمسیون معاملات

مدیر مهندسی و عضو علی البدل کمسیون معاملات

مدیر اداری مالی و عضو اصلی کمسیون معاملات

مدیرحقوقی و عضو اصلی کمسیون معاملات

رئیس کمسیون معاملات

نماینده مدیرعامل و رئیس کمسیون معاملات