کمیته فنی-بازرگانی هيأتي است با حداقل 3 عضو خبره فنی-بازرگانی صلاحيت دار (حسب نوع معامله)، كه ارزيابی فنی-بازرگانی پيشنهادها و ارزيابی كيفی مناقصه گران/مزايده گران و ساير وظايف مقرر در اين آئين نامه را بر عهده ميگيرد. اعضاء اين كميته توسط مديرعامل انتخاب می شوند. مدیرعامل می تواند درصورت تشخيص، مسئوليت انجام اين ارزيابی ها را رسماً به مشاور واجد صلاحيت واگذار نمايد كه در اين صورت نظر مشاور ياد شده در حكم كميته فنی-بازرگانی خواهد بود. اعضای کمیته فنی-بازرگانی شرکت توسعه پارک صنعتی گوهر افق عبارتند از:

 

.

عضو اصلی کمیته فنی بازرگانی

رئیس کمیته فنی بازرگانی

عضو اصلی کمیته فنی بازرگانی